Notářské služby

Změna rozsahu společného jmění manželů

Jednou z nejčastějších činností, kterou notář provádí formou notářského zápisu v oblasti rodinného práva je smluvený režim společného jmění (zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů). Jedná se o modifikaci zákonného režimu, kdy podíly manželů na majetku a dluzích ve společném jmění manželů jsou stejné. Může se jednat např. o stanovení režimu oddělených jmění, rozšíření společného jmění manželů o majetek, který netvoří společné jmění manželů a je ve výlučném majetku jednoho z manželů (např. rodinný dům, který jeden z manželů nabyl z dědictví). Od 01.07.2009 se majetkové smlouvy manželů sepsané notářským zápisem evidují v Evidenci listin o manželském majetkovém režimu, což je neveřejný seznam v elektronické podobě, který vede, provozuje a spravuje Notářská komora České republiky. Nově od 1.1.2014 se mohou manželé dohodnout, že smlouva o manželském majetkovém režimu bude založena do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, což je veřejný seznam. Výhodou je, že manželé se mohou smlouvy o modifikaci manželského majetkového režimu dovolat vůči třetím osobám, i když tyto s jejím obsahem nebyly seznámeny. Kterýkoli notář vydá každému na jeho žádost ze sbírky listin opis smlouvy o manželském majetkovém režimu nebo opis rozhodnutí soudu o změně manželského majetkového režimu anebo potvrzení o tom, že smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o změně manželského majetkového režimu nejsou v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu zapsány. Taktéž notářským zápisem je možné vypořádat společného jmění manželství po rozvodu.

K sepisu notářského zápisu je nutné se sebou donést občanské průkazy manželů, doklady k majetku a oddací list.