Notářské služby

Družstva

Zákon předepisuje formu notářského zápisu při založení družstva a bytového družstva, dále při osvědčování členských schůzí družstva při rozhodování o změně stanov družstva, rozhodování o zrušení družstva s likvidací a při přeměnách dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, tj. při fúzi, rozdělení a změně právní formy družstva.

V souvislosti s těmito úkony notář může poskytnout související právní pomoc, a to sepíše pozvánku na ustavující schůzi svolanou k založení družstva, přihlášky za člena družstva, listinu přítomných uchazečů o členství a sepíše všechny ostatní dokumenty nutné pro rejstříkový soud (návrh na zápis družstva do obchodního rejstříku, čestná prohlášení členů představenstva, výpis z rejstříku trestů atd.).
 
ODMĚNA NOTÁŘE

Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy. Pro výpočet základu odměny notáře se použije položka B - sepsání notářského zápisu o osvědčení právně významné skutečnosti.

Nelze-li tarifní hodnotu určit (tj. určit hodnotu předmětu úkonu) nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady odměna notáře činí 3.000,-- Kč bez DPH.

Například za založení družstva s upsaným základním kapitálem ve výši 50.000,-- Kč je základ odměny notáře účtován ve výši 2.500,-- Kč bez DPH za sepsání notářského zápisu o založení družstva a částka 3.000,-- Kč bez DPH je účtována za osvědčení obsahu stanov.