Notářské služby

Notářské úschovy

Notář přijímá do úschovy:

  1. závěti, cenné papíry a jiné listiny (listiny o vydědění, smlouvy, cenné papíry) pouze k úschově význam - zamezení přístupu třetích osob k listině, zachování její existence, záruka, že závěť bude k dispozici v dědickém řízení, převzatá závěť je evidována v centrální evidenci závětí vedenou Notářskou komorou České republiky
  2. peníze a listiny za účelem jejich vydání dalším určeným osobám
  3. peníze a listiny za účelem jejich vydání dalším osobám k zajištění závazku (např. kupní ceny do doby zápisu do katastru nemovitostí)
     

ODMĚNA NOTÁŘE

Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy. Za přijetí do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír, přijímané za účelem jejich vydání další osobě je výše odměny účtována dle položky C, přičemž tarifní hodnotou je výše složené částky.

Je-li složena kupní cena ve výši 1 mil. Kč za prodávanou nemovitost, výše odměny notáře činí 5.600,-- Kč bez DPH.

Nelze-li určit tarifní hodnotu za přijetí cenného papíru do úschovy, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi činí výše odměny 1.500,-- Kč bez DPH.

V případě, že notář přijímá do úschovy peníze v souvislosti s kupní (či jinou) smlouvou, kterou sám sepsal, činí jeho odměna za přijetí peněz do úschovy pouze jednu desetinu částky, kterou by jinak klient musel zaplatit, pokud by u notáře sjednal pouze úschovu peněz, nejméně však 1.000,-- Kč bez DPH.

Za přijetí listiny nebo závěti do úschovy (za 1 kus) ………………..…………………....800,- Kč