Notářské služby

Převody nemovitostí

Notář sepisuje formou notářského zápisu smlouvy o převodu nemovitostí, tj. rodinných domů, pozemků, bytů a nebytových prostor či garáží. Jedná se smlouvy kupní, darovací, směnné, smlouvy o smlouvě budoucí a dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Notář dále může po dohodě sepsat návrh na katastrální úřad nebo zastupovat účastníky před katastrálním úřadem.
 
ODMĚNA NOTÁŘE

Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy. Za sepsání notářského zápisu o smlouvě kupní nebo o budoucí kupní smlouvě včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu je výše odměny účtována dle položky A odst. 1. – notářský zápis o právním jednání, přičemž tarifní hodnotou je hodnota nemovitosti.

Je-li nemovitost prodávána za kupní cenu 1 mil. Kč, výše odměny notáře činí 6.540,-- Kč bez DPH.
 
Za sepis notářského zápisu o smlouvě darovací je výše odměny včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu: 1/2 z položky A odst. 1. – notářský zápis o právním úkonu, přičemž tarifní hodnotou je hodnota nemovitosti.

Je-li darována nemovitost v hodnotě 1 mil. Kč, výše odměny notáře činí 4.900,-- Kč bez DPH.