Notářské služby

Společenství vlastníků

Společenství vlastníků jednotek se dle § 1200 občanského zákoníku založí schválením stanov, což je dohoda všech vlastníků jednotek o znění stanov, kdy si i tito vlastníci všech jednotek zvolí první členy statutárního orgánu. Stanovy vyžadují dle zákona formu notářského zápisu, to však neplatí zakládá-li se společenství prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, ujednáním ve smlouvě o výstavbě.

Notář se taktéž účastní shromáždění společenství vlastníků jednotek, kdy osvědčuje dané schůze. Notář poskytuje související právní pomoc – sepis pozvánky na schůzi shromáždění, sepis všech dokumentů nutných pro rejstříkový soud (návrh na zápis do rejstříku společenství vlastníků, čestná prohlášení členů představenstva, výpis z rejstříku trestů atd.), zastupování společenství vlastníků před rejstříkovým soudem, živnostenským úřadem.
 
ODMĚNA NOTÁŘE

Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy. Orientační odměna notáře bez DPH je ve výši 4.000,-- Kč bez DPH za sepsání notářského zápisu o založení společenství vlastníků, o průběhu schůze (např. volba výboru) a za sepsání notářského zápisu o zrušení společenství.