Notářské služby

Obchodní společnosti

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Jednou z nejčastějších činností, kterou notář provádí formou notářského zápisu v oblasti obchodního práva je zakládání společností s ručením omezeným, osvědčování průběhu valných hromad společností s ručením omezeným, tj. změna společenské smlouvy, převody podílů, volba a odvolání jednatelů, udělení prokury, zvyšování a snižování základního kapitálu, zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. Dále notář ze zákona ve formě notářského zápisu sepisuje dohodu společníků o změně společenské smlouvy dle § 147 zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti dle § 12 zákona o obchodních korporacích. Forma notářského zápisu je taktéž vyžadována dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, tj. při fúzi, rozdělení, převodu jmění na společníka a změně právní formy společnosti.
 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Dále notář ve formě notářského zápisu na žádost zakladatelů sepisuje notářský zápis o založení akciové společnosti, osvědčuje průběh valných hromad akciových společností např. v případě změny stanov, zvyšování a snižování základního kapitálu, volbě a odvolání členů představenstva, dozorčí rady, statutárního ředitele a členů správní rady. Forma notářského zápisu je taktéž vyžadována dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, tj. při fúzi, rozdělení, převodu jmění na společníka a změně právní formy společnosti.
 
DALŠÍ PRÁVNICKÉ OSOBY

Fakultativně může notář formou notářského zápisu založit i komanditní společnost, veřejnou obchodní společnost, nadační fond, spolek apod. Ze zákona je vyžadována forma notářského zápisu při založení evropské společnosti, obecně prospěšných společností a založení nadací jedním zřizovatelem.

Po dohodě s notářem je možné poskytnou související právní pomoc, tj. notář vypracuje smlouvy o převodu podílu, návrh na obchodní rejstřík, čestné prohlášení jednatele, člena představenstva a dozorčí rady, souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti, plné moci pro zastupování společnosti před rejstříkovým soudem, živnostenským úřadem. Notář dále může sepsat pro společnost rozhodnutí o úplné adrese společnosti, úplné znění společenské smlouvy a stanov.
 
ODMĚNA NOTÁŘE

Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy. Pro výpočet základu odměny notáře se použije položka A za sepsání notářského zápisu o právním jednání - rozhodnutí jediného společníka, jediného akcionáře-    nebo položka B za sepsání notářského zápisu o osvědčení právně významné skutečnosti. V případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného seznamu, odměna činí nejméně 2.000,-- Kč bez DPH  a  v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného seznamu (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) činí odměna notáře nejméně 4.000,-- Kč bez DPH.

Nelze-li tarifní hodnotu určit (tj. určit hodnotu předmětu úkonu) nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady odměna notáře činí 3.000,-- Kč bez DPH.

Za založení společnosti s ručením omezeným se základním kapitálem ve výši 200.000,-- Kč je základ odměny notáře účtován ve výši 4.000,-- Kč bez DPH, za valnou hromadu společnosti s ručením omezeným o převodu podílu 3.000,-- Kč bez DPH.