Notářské služby

Ověřování

Notář provádí ověřování:

  1. shody opisu nebo kopie s listinou – vidimaci.
    Notáři je nutno předložit pouze: originál listiny a kopii, případně kopii notář vyhotoví sám v kanceláři.
     
  2. ověřování pravosti podpisu - legalizace - podepsání listiny před notářem
                                                - uznání podpisu, na listině již podepsané, za vlastní
    Notáři je nutno předložit: platný úřední průkaz a listinu pro ověření podpisu.

ODMĚNA NOTÁŘE

Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy.

Za ověření shody opisu nebo kopie s listinou, za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis nebo kopie se ověřuje je účtována částka 30,-- Kč bez DPH.

Za ověření pravosti jednoho podpisu je účtována částka 30,-- Kč bez DPH.