Notářské služby

Přímá exekuční vykonatelnost

Notářský zápis s doložkou přímé exekuční vykonatelnosti je možné rozdělit do dvou skupin, a sice na:

  1. dvoustrannou dohodu dlužníka a věřitele o přímé exekuční vykonatelnosti dle § 71b notářského řádu a
  2. jednostranné právní jednání, kterým je uznání peněžitého dluhu, jež obsahuje svolení zavázaného účastníka (povinného – dlužníka), aby podle daného notářského zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí dle § 71a notářského řádu.

Tento druh notářských zápisů představuje nový směr ve vymáhání pohledávek věřitelů, zvyšuje jejich právní jistotu a zrychluje uspokojení jejich práv. Těmito notářskými zápisy taktéž dochází k finančním úsporám v porovnání s případnými budoucími náklady sporného soudní řízení, což je důležité zejména pro dlužníka. Z pohledu věřitele je naopak důležité, že tento druh notářského zápisu může v případě, že dlužník nesplní svůj dluh řádně a včas, uplatnit přímo v exekučním řízení.  Předpokladem sepisu notářského zápisu o dvoustranné dohodě dlužníka a věřitele o přímé exekuční vykonatelnosti dle § 71b notářského řádu je existence závazku mezi věřitelem a dlužníkem např. kupní smlouva, smlouva o úvěru, o půjčce, odebrání zboží. Může se jednat i o budoucí závazek, který nemusí být peněžitého plnění.

Stejné právní účinky jako dvoustranná dohoda dlužníka a věřitele o přímé exekuční vykonatelnosti má i notářský zápis o jednostranném právním jednání (bod b. shora), ve kterém daný dlužník uzná peněžitý dluh a v němž svolí k tomu, aby podle daného notářského zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí, pokud svou povinnost řádně a včas nesplní. Tento notářský zápis se sepisuje pouze s dlužníkem – osobou povinnou. V tomto případě se však musí jednat o již existující peněžitou pohledávku, např. peníze ze smlouvy o zápůjčce zapůjčitel (věřitel) vydlužiteli (dlužníkovi) již poskytl.
 
ODMĚNA NOTÁŘE

Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy. Za sepsání notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu je výše odměny: 2/3 z položky A odst. 1. – notářský zápis o právním jednání, přičemž tarifní hodnotou je výše pohledávky.
Je-li pohledávka 1 mil. Kč, výše odměny notáře činí 6.540,-- Kč.