Notářské služby

Závěti a pořízení pro případ smrti

Notář sepisuje formou notářského zápisu tyto pořízení pro případ smrti: 

-    závěť 
-    dovětek
-    dědická smlouva
-    povolání správce pozůstalosti
-    prohlášení o vydědění
-    zřeknutí se dědického práva 

Výhodou sepisu závětí či listiny o vydědění formou notářského zápisu je odborná pomoc notáře před sepisem pořízení pro případ smrti, nezaměnitelnost pořizovatele závěti, neboť totožnost pořizovatele se prokazuje notáři platným úředním průkazem. Další předností je zkušenost notáře s posouzením svéprávnosti pořizovatele k právním jednáním, odborná formulace ustanovení dědice a jejich podílů, odkazů, konzultace možností při dědění, ustanovení svěřenského nástupnictví, náhradnictví, způsoby výpočtu povinného dílu, povolání vykonavatele závěti, vedlejší doložky k závěti apod. Notář taktéž poskytuje součinnost a odbornou pomoc při formulaci konkrétního majetku, výhodou notářského zápisu je uložení originálu u notáře při dodržení zabezpečovacích opatření určených kancelářským řádem, povinnost notáře a jeho pracovníků zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své funkce, evidování v Evidenci právních jednání pro případ smrti vedenou Notářskou komorou České republiky. Nemůže se tedy stát, že by se závěť, dědická smlouva nebo jiné pořízení pro případ smrti nedohledalo. Notáři se předkládá pouze platný občanský průkaz osoby, která chce sepsat pořízení pro případ smrti.

ODMĚNA NOTÁŘE

Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy.

Za sepsání notářského zápisu o závěti, dovětku, povolání správce pozůstalosti nebo o prohlášení o vydědění nebo listiny o odvolání těchto úkonů je výše odměny 1.500,-- Kč bez DPH.

Za sepis závěti je výše odměny notáře 1.800,-- Kč bez DPH (závěť 1.500,-- Kč + náhrada hotových výdajů 300,-- Kč).

Za sepis notářského zápisu o odvolání právních jednání pro případ smrti je výše odměny notáře ve 500,-- Kč bez DPH.