Notářské služby

Předmanželské smlouvy

Notář provádí ze zákona formou notářského zápisu předmanželské smlouvy – úprava majetkových vztahů budoucích manželů s tím, že předmanželská smlouva nabývá účinnosti okamžikem uzavření manželství. Předmanželské smlouvy snoubenců se také evidují v Evidenci listin o manželském majetkovém režimu, což je neveřejný seznam v elektronické podobě, který vede, provozuje a  spravuje Notářská komora České republiky. Nově od 1.1.2014 se mohou manželé dohodnout, že smlouva o manželském majetkovém režimu bude založena do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, což je veřejný seznam.
 
ODMĚNA NOTÁŘE

Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy. Za sepsání notářského zápisu o rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu je výše odměny účtována 1/2 z položky A odst. 1. – notářský zápis o právním jednání, přičemž tarifní hodnotou je hodnota zužovaného nebo rozšiřovaného majetku manželů.

Je-li zužován majetek v hodnotě 1 mil. Kč, výše odměny notáře činí 4.900,-- Kč bez DPH

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi ........ 3.000,-- Kč bez DPH.