Notářské služby

Rejstřík zástav

Naopak při zástavní smlouvě na nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí je obligatorní požadavek notářský zápis. Taktéž při zástavní smlouvě k věcem hromadným, k souboru věcí a k movitým věcem, k nimž má zástavní právo vzniknout, aniž by byly odevzdány zástavnímu věřiteli je nutný notářský zápis a zápis do rejstříku zástav, což je neveřejný rejstřík vedený v elektronické podobě Notářskou komorou České republiky. Často se tímto způsobem zastavují automobily či fotovoltaické elektrárny.

K sepisu zástavní smlouvy je nutné předložit doklady k nemovitostem či k movitým věcem, aby byl doložen přechod vlastnického práva na zástavce (faktury, předávací protokoly, doklad o provedené platbě, technický průkaz) a listiny dokládající právní titul vzniku závazku.
 
ODMĚNA NOTÁŘE

Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy. Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě, vzniká-li zástavní právo zápisem do Rejstříku zástav (položky A 2.) Tarifní hodnotou je výše pohledávky, která má být zástavním právem zajištěna. Je-li obvyklá cena zástavy nižší než výše takové pohledávky, považuje se za tarifní hodnotu obvyklá cena zástavy.

Je-li zajišťovaná pohledávka 1 mil. Kč, základ odměny notáře by činil 4.500,-- Kč bez DPH.

Dále za zápis do Rejstříku zástav notář účtuje odměnu ve výši 200,-- Kč bez DPH s tím, že se dále účtuje náhrada hotových výdajů za každý zápis zástavního práva ve výši 700,-- Kč bez DPH.