Notářské služby

Zástavní smlouvy

Notář jednak sepisuje notářské zápis o zástavní smlouvě na nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí. V tomto případě zákon nevyžaduje formu notářského zápisu, účastníci si však tuto formu notářského zápisu zvolit, neboť notářský zápis je dle českého právního řádu považován za listinu veřejnou, u níž se předpokládá její správnost, není-li prokázáno jinak. 

ODMĚNA NOTÁŘE

Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy. Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě výše odměny: 2/3 z položky A odst. 1.– notářský zápis o právním jednání, přičemž tarifní hodnotou je výše pohledávky, která má být zástavním právem zajištěna. Je-li obvyklá cena zástavy nižší než výše takové pohledávky, považuje se za tarifní hodnotu obvyklá cena zástavy.

Je-li zajišťovaná pohledávka 1 mil. Kč výše odměny notáře činí 6.540,-- Kč.