Notářské služby

Osvědčování skutečností a prohlášení

Notář provádí osvědčení skutkových dějů a stavy věcí, např. průběh slosování, předložení movitých věcí, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, a to za předpokladu že jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným statním orgánem.
 
ODMĚNA NOTÁŘE

Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy. Pro výpočet základu odměny notáře se použije položka B odst. 1. písmeno a) - sepsání notářského zápisu o osvědčení slosování nebo osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věci.

Nelze-li tarifní hodnotu určit (tj. určit hodnotu předmětu úkonu) nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady odměna notáře činí 3.000,-- Kč bez DPH. Jde-li o osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věcí je výše odměny 5.000,-- Kč bez DPH.

Dále notář provádí osvědčování prohlášení, mají-li s ním být spojeny právní účinky (zejm. svědecké výpovědi, nesporná prohlášení o vlastnictví nemovitostí)
 
ODMĚNA NOTÁŘE

Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy. Za sepsání notářského zápisu o osvědčení prohlášení včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu je výše odměny: 3/4 z položky B odst. 1 písmeno b), přičemž tarifní hodnotou je hodnota předmětu úkonu.

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi 3.000,-- Kč bez DPH.