Výpisy z IS veřejné správy

Výpisy bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů

Notáře můžete požádat o vyhotovení ověřeného výpisu bodového hodnocení své osoby z Centrálního registru řidičů. Osoba, která žádá o vydání výpisu, musí předložit platný doklad totožnosti. O výpis může požádat též zmocněnec, pokud předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (žadatele).

Za vydání výpisu z bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů je účtována odměna notáře ve výši 50,-- Kč (bez DPH).